Privacyverklaring Stichting Super Actief Rotterdam

Categorie: Over Ons


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

https://super-actief.nl/

Over ons privacybeleid

Stichting Super-Actief Rotterdam geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) of het aantonen van onze dienstverlening aan opdrachtgevers (Gemeentes en de welzijnsinstelling waarmee wij samenwerken) en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stichting Super-Actief.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, de zakelijk leider van Super-Actief, je vindt de contactgegevens onderaan dit schrijven.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Webhosting Kahlo-hosting/Sohosted Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Kahlo-hosting/Sohosted. Kahlo-hosting/Sohosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Kahlo-hosting/Sohosted heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Kahlo-hosting/Sohosted zal jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.

Kahlo-hosting/Sohosted kijkt niet naar de inhoud van jouw communicatie. Net als wij, monitoren zij geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van jouw e-mailberichten of chats en houden niet bij welke websites jij verder bezoekt. Het gaat vooral om adressen als info@super-actief.nl of onze medewerkers (voornaam)@super-actief.nl

Onze website maakt gebruik van de diensten van Kahlo-hosting/Sohosted, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de server van Kahlo-hosting/Sohosted.

Kahlo-hosting/Sohosted zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden. Kahlo-hosting/Sohosted heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Afmelden

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van jouw vraag of opmerking.

Doel van de gegevensverwerking

VOORBEELD wanneer u zichzelf inschrijft voor een van onze activiteiten is het doel van de gegevensverwerking gericht op het informeren van u over onze diensten en u informeren over onze toekomstige diensten.

Algemeen doel van de verwerking

Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt waarbij we jouw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en bijvoorbeeld niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden geregistreerd in een registratieprogramma Regipro wat dient om verantwoording af te leggen aan onze opdrachtgever. Wij en ook onze opdrachtgever zal jouw gegevens niet met derden delen, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Denk hierbij aan een accountantscontrole.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Stichting Super-Actief  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je onze deelnemer of cliënt bent. Dit betekent dat wij jouw gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Wanneer een factuur van toepassing is zullen we op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen deze facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw profiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je in te schrijven middels een inschrijfformulier waarbij jezelf het formulier ondertekent. Jouw inschrijfformulier wordt in een afgesloten kantoor in een afgesloten kast bewaard. Alleen medewerkers in loondienst van Stichting Super-Actief hebben toegang tot deze kast.

In het geval van een vergeetverzoek administreren wij de gegevens anoniem en vernietigen wij het inschrijfformulier. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek van die strekking doen aan ons zakelijk leider die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze zakelijk leider die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Bij Super-Actief is dat onze zakelijk leider. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze zakelijk leider. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze zakelijk leider. Je ontvangt dan binnen 30 dagen (uitzonderingen daargelaten) een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Stichting Super-Actief. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar.

Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze zakelijk leider.

Cookies

Cookies voor een prettig websitebezoek Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor jou zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als je je niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd. Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als je daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming vragen wij je via de website. Jouw toestemming kunt je ook weer via de website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. Je kunt cookies ook altijd zelf via de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wat doen we verder met cookies?

We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant! Google Analytics. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen Social media

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Fotografie

Bij de verslaglegging op deze site plaatsen wij soms foto’s van groepsbijeenkomsten. Wij zullen ons best doen om van tevoren toestemming te vragen, maar indien u graag wil dat een foto verwijderd wordt, kunt u contact opnemen met Stichting Super Actief. Zie de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per email op de hoogte. Met wie kun je contact opnemen?

Kort samengevat kun je dus contact opnemen indien je vragen of opmerkingen hebt:

  • over deze Privacyverklaring,
  • om een schending van de Privacyverklaring te melden,
  • of indien je wilt dat wij jouw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken,
  • of een bepaalde foto verwijderen,
  • of indien je bezwaar hebt tegen het ongevraagd gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden. (Hetgeen uiteraard niet het geval zal zijn )

Je hebt recht op inzage in de informatie die wij over je bewaren. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan jouw verzoek te voldoen.

Contactgegevens

Stichting Super-Actief
Rijnwaterstraat 23
3063HC Rotterdam
Info@super-actief.nl

Facebook pagina’s

https://www.facebook.com/SuperActief/

https://www.facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

Contactpersoon privacybeleid

Zakelijk leider & Sociaal Makelaar
Sandy dos Reis
sandy@super-actief.nl